Bạn có kỹ năng viết tốt và muốn viết cho blog này?

Bây giờ chúng ta chấp nhận bài viết từ các nhà văn đóng góp nội dung trên Lối sống lành mạnh, Tập thể dục và thể dục blog này. Bất cứ ai cũng có thể gửi bài viết để xem xét trên blog này.

Những lợi ích bạn sẽ đạt được để trở thành một nhà văn ở đây?

Bài viết của bạn sẽ được bao gồm một liên kết anchor text và một địa chỉ cho trang web của bạn để thu hút lưu lượng. liên kết của bạn sẽ được đặt trong sinh học tác giả của bài viết khách của bạn.

Yêu cầu:

 • Bài viết phải có tối thiểu 1000+ từ ngữ
 • Bài viết phải được viết bằng tiếng Anh
 • Bài viết phải được viết trong đoạn văn
 • Được phép 1 liên kết trong tác giả sinh học
 • Được phép 1 liên kết trong bài viết
 • Không có liên kết liên kết cho phép
 • Đăng những bức hình được cho phép.
 • Tác giả trả lời tất cả các ý kiến ​​về bài của mình

Bạn có muốn đăng ký?

 • Liên lạc với chúng tôi trên hi@HealthFitnessResource.com (bao gồm những gì bạn đang đi để viết về)
 • Gửi bài viết của bạn để xem xét.
 • Chúng tôi sẽ xem lại bài viết của bạn và thông báo cho bạn nếu nó đã được chấp nhận / từ chối
 • Bài viết sẽ được công bố khi có phê duyệt